Om Luftvägsregistret

Registret innehåller patienter från samtliga vårdnivåer som diagnostiserats med astma eller KOL. I Sverige finns sannolikt omkring 500 000 personer med diagnosen KOL och 900 000 med diagnosen astma. Flertalet av dessa är helt okända för sjukvården. I registret finns nu över 182 450 unika patienter.

Det finns två sätt att rapportera in data till Luftvägsregistret. Antingen genom att låta information i journalen direktöverföras med hjälp av särskilda dataprogram eller genom att registrera manuellt. Att registrera en patient manuellt tar ungefär fem minuter.

Det råder stora skillnader i vården över landet. Fler patienter måste få rätt behandling, vilket är det viktigaste skälet till att Luftvägsregistret skapats. Alltfler har börjat upptäcka detta, så vi kan nu se att antalet registrerande enheter ökar kraftigt.

Läs mer på sidan Så blir man ny användare om hur du ansluter din verksamhet.

Syftet med kvalitetsregistret

Syftet är att kartlägga Sveriges astma/KOL-vårds kvalitet och patientens livskvalitet. Syftet är också att en enskild verksamhet ska kunna använda registret i förbättringsarbetet.

Användningsområden

Sedan 2013 kan registrerande verksamheter i Luftvägsregistret skaffa sig en bild av den vård de ger sina astma/KOL-patienter, hur väl vården korrelerar med nationella riktlinjer samt vilken effekt insatserna ger på gruppnivå. Det finns också möjlighet att jämföra sig med övriga landsting och regioner.

Luftvägsregistret är också ett stöd i det verksamhetsnära förbättringsarbetet. Med hjälp av registret identifieras snabbt de patientgrupper som är i behov av särskilda insatser.

Att planera och agera utifrån registerdata ger effekt

Att följa, utvärdera och justera sin vård för astma/KOL-patienterna gör skillnad. Den tid verksamheten spenderar på att utvärdera registerdata och planera förbättringsarbete utifrån resultat vinner den i mer tillfredsställda och mindre svårt sjuka patienter. Patienter som vårdas inom verksamheter som håller koll på de nyckeldata som registreras i Luftvägsregistret skattar sin livskvalitet högre och får färre försämringsperioder.