Syftet med Luftvägsregistret

Syftet med registret är bland annat att alla som lever med KOL eller astma ska få lika vård oavsett var man bor i Sverige. Till registret samlas uppgifter in om patienternas hälsa och behandling. Det gör det möjligt att se om vården av astma- och KOL-patienter skiljer sig åt över landet och var den behöver förbättras.

Verksamheten som vårdar patienter med astma eller KOL kan också använda data i registret för att arbeta med förbättringar av astma- och KOL-vården. Genom att mäta resultat före och efter en förändring går det att se om förändringen lett till de förbättringar man hoppas på. Det kan till exempel handla om nya insatser för att fånga upp just de patienter som kan vara i behov av en ny eller utökad behandling (av till exempel en fysioterapeut, dietist eller arbetsterapeut).

Vilka patienter gäller det

Luftvägsregistret inkluderar patienter som diagnostiserats med astma och/eller KOL. I Sverige finns sannolikt omkring 500 000 personer med diagnosen KOL och 900 000 med diagnosen astma.

I Sverige lever många personer med KOL utan att veta om det. Det är viktigt att hälso- och sjukvården blir bättre på att ställa diagnosen för att kunna sätta in rätt behandling.

I Sverige lever ungefär en en halv miljon människor med astma och omkring 900 000 med KOL. Tanken med Luftvägsregistret är att hälso- och sjukvården lättare ska kunna överblicka och förbättra vården för patienter som har astma eller KOL.
I Sverige lever ungefär en en halv miljon människor med astma och omkring 900 000 med KOL. Tanken med Luftvägsregistret är att hälso- och sjukvården lättare ska kunna överblicka och förbättra vården för patienter som har astma eller KOL.