2018-04-19

Var tredje astmapatient har inte koll på sin sjukdom visar Luftvägsregistrets årsrapport

Användningen av formulär för livskvalitet ökar, fler patienter än tidigare finns med i Luftvägsregistret och andelen patienter som får god information och utbildning ökar. Vården av luftvägssjuka har blivit bättre, men samtidigt har var tredje astmapatient inte koll på sin sjukdom, det visar Luftvägsregistrets årsrapport för 2017.

Avsikten med Luftvägsregistret är att varje läkare, sjuksköterska och annan vårdpersonal som är engagerad i vården av luftvägssjukdomar ska kunna följa sin egen, vårdcentralens eller specialistmottagningens verksamhet, och värdera resultatet i förhållande till de riktlinjer som finns för omhändertagande, och kunna jämföra med vården i övriga landet.

Luftvägsregistrets årsrapport för 2017 visar att:

  • Användningen av rekommenderade formulär (CAT för KOL och ACT för astma) för att värdera sjukdomarnas svårighetsgrad och påverkan på livskvalitet ökar.
  • Var tredje astmapatienten har inte tillfredsställande kontroll av sin sjukdom.
  • Antalet rapporterade patienter ökar, vilket innebär att underlaget för bedömningar av vården har förstärkts.
  • Andelen av patienterna som får god information och utbildning ökar.
  • Andelen patienter som fortfarande röker måste dock minska ytterligare – 15 % av astmapatienter samt 36 % av KOL-patienter röker fortfarande.

För både astma och KOL rekommenderar Socialstyrelsen att man bör använda internationellt godkända och väl validerade frågeformulär för att värdera symtom och livskvalitet. Ca 80 % har besvarat formulären. Resultaten visar att var tredje astmapatient fortfarande inte har tillfredställande kontroll av sin sjukdom, kvinnor har sämre kontroll än män. Fler än två av tre patienter med KOL har en hög symtombörda, vilket betyder att KOL är patienternas största problem och man har få eller inga bra dagar.

Bättre digital överföring

Rapporteringsfrekvensen har fortsatt att öka framför allt beroende på bättre digital överföring från patienternas journaler. Denna överföring fortsätter att förbättras.

De nationella riktlinjerna betonar också vikten av att patienter får god information och utbildning. Här visar rapporten att Socialstyrelsens målvärde (>80% bör erbjudas patientutbildning) nu uppnås för registrerade patienter med astma och KOL i alla vårdformer.

– Det är glädjande att vi kan se att sjukvården tagit till sig Socialstyrelsens riktlinjer vars syfte är att patienterna ska kunna må bättre. Genom god information och utbildning förbättras patienternas möjlighet till ett gott liv med minskade symtom och god livskvalitet, säger Ann Ekberg-Jansson ordförande och ansvarig för Luftvägsregistret.

Ett fortsatt bekymmer är att andelen rökare är hög. Av vuxna astmapatienter röker 15 %. Det betyder att patienter med astma röker i större omfattning än svenskar i allmänhet, vilket innebär ökad risk för senare luftvägskomplikationer. Bland KOL-patienter röker fortfarande 36 %.

– Rökning är den viktigaste riskfaktorn både för insjuknande och fortsatt försämring av sjukdom. Stöd till rökstopp är något vi även fortsatt måste fokusera på, säger Ann Ekberg-Jansson.

Ny årsrapport

Luftvägsregistrets årsrapport för 2017 visar att vården av luftvägssjuka i Sverige har blivit bättre, men det fortfarande finns utrymme för förbättringar.

– Vi känner dock en klar optimism inför framtiden för att patienter med astma och KOL skall kunna leva ett så normalt liv som möjligt, säger Ann Ekberg-Jansson.

Fysisk aktivitet är särskilt viktigt om patienter med KOL ska må bra. Dryga 80 % av patienterna i har uppgift om fysisk aktivitet, och av dessa når cirka 40 % upp till målvärdet 5-7 stycken 30-minuterspass med fysisk aktivitet per vecka.

Ann Ekberg-Jansson uppmanar samtliga sjukvårdsenheter att ansluta sig till Luftvägsregistret vilket ökar möjligheterna att ge en väl strukturerad och jämlik vård till patienter med astma och KOL.

– En särskilt viktig satsning framöver är att förbättra rapporteringen av patienter som varit sjukhusvårdade för KOL, ett tillstånd som har sämre framtidsutsikter än till exempel hjärtinfarkt och många cancersjudomar, och där en strukturerad behandling kommer kunna ge patienterna ett bättre liv.

Fakta
Astma och KOL är vanliga folksjukdomar. Cirka 1,5 miljoner personer i Sverige beräknas ha av någon av sjukdomarna. Underdiagnostiken är stor, särskilt för KOL. KOL är dessutom den enda folksjukdomen i Sverige med fortsatt ökning av antalet dödsfall per år, särskilt hos kvinnor.

Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister som ska fungera som ett stöd till vården för att förbättra kvaliteten i astma- och KOL-omhändertagandet, i såväl primärvård som i specialiserad vård. Omkring 483 000 registreringar på närmare 168 000 patienter har gjorts sedan starten våren 2013. Samtliga landsting/regioner deltar i olika omfattning. Idag är 920 vårdenheter anslutna till Luftvägsregistret.

Vid frågor kontakta
Alf Tunsäter, docent, överläkare, tel 0725-975437
Kerstin Fjällman Schärberg, biträdande registerhållare, tel 0733-03 78 88

Ann Ekberg-Jansson ordförande och ansvarig för Luftvägsregistret.

Dokument att ladda ner