2017-05-09

Luftvägsregistret visar fortsatt förbättrad astma- och KOL-vård

För andra året i rad kan Luftvägsregistret rapportera en förbättring i astma-KOL-vården. Andelen patienter som skattat sina symtom med rekommenderade frågeformulär har ökat, både inom astma och KOL. Andelen patienter med astma som genomgått patientutbildning har också ökat markant.

I många år har uppföljningar av astma- och KOL-vården visat att man trots riktlinjer och rekommendationer inte erbjudit vare sig en god eller jämlik vård. Förra året visade dock Luftvägsregistrets årsrapport en positiv trend, både för andelen som genomfört lungfunktionstest och för de som skattat symtom med validerade frågeformulär; AKT för astma-patienter och CAT för KOL-patienter.

Idag publiceras Luftvägsregistrets årsrapport för 2016 och man kan konstatera att vården för astma och KOL visar en fortsatt förbättring. Antalet rapporterade patienter till registret fortsätter att öka, både den andel som rapporteras in manuellt men också den andel som elektroniskt förs över direkt från journal, en ökning på 45 respektive 250 %!

Vi tolkar dessa resultat som ett ökat engagemang i arbetet för en förbättrad vård för patienter med astma och KOL, säger Ann Ekberg-Jansson, ordförande i Luftvägsregistret.

Klar ökning av skattning av hälsostatus

Vad gäller skattning av hälsostatus med särskilda formulär för astma och för KOL görs detta nu för en majoritet av patienterna och det har skett en klar ökning sedan föregående år. Detta är helt i linje med de tydliga rekommendationer för dessa patientgrupper som fastställdes i Socialstyrelsen riktlinjer som publicerades 2015.

Det är glädjande att vi kan se att allt fler inom sjukvården tar till sig Socialstyrelsens riktlinjer vars syfte är att patienterna ska kunna må bättre, säger Ann Ekberg-Jansson.

Rapporten visar också en fortsatt ökning av patienter som har fått en strukturerad utbildning om sin sjukdom. Strukturerad patientutbildning är en av hörnpelarna för att patienten ska få verktyg för att kunna leva med sin sjukdom. Förbättring i detta avseende syns tydligast i den specialiserade vården.

Fortfarande hög andel rökare

Ett bekymmer är att andelen rökare är fortsatt hög, särskilt bland patienter med KOL i primärvården.

Rökning är den viktigaste riskfaktorn både för insjuknande och fortsatt försämring av sjukdom; stöd till rökstopp är något vi även fortsatt måste fokusera på, säger Ann Ekberg-Jansson.

Astma och KOL är vanliga folksjukdomar. Cirka 1,5 miljoner personer i Sverige beräknas ha av någon av sjukdomarna. Underdiagnostiken är dock stor, särskilt för KOL, där man kan räkna med att endast var tredje person med sjukdomen är identifierad. Förutom att sjukdomarna i många fall orsakar stort lidande så är också samhällskostnaderna höga. KOL är dessutom den enda folksjukdomen i Sverige där man ser en fortsatt ökning av antalet dödfall per år, särskilt hos kvinnor.

Det finns fortsatt en stor förbättringspotential även om vi uttrycker en viss optimism, säger Ann Ekberg-Jansson.

Fler vårdgivare måste tillämpa en strukturerad vård för dessa patienter, det är väl visat att detta leder till en bättre livskvalitet. Det är också viktigt att finna patienterna redan i ett tidigt skede, för att förbättra patientens utsikter att få leva ett normalt liv med sin sjukdom.

Ann Ekberg-Jansson uppmanar fler sjukvårdsenheter att ansluta sig till Luftvägsregistret för att öka möjligheterna att ge en vård som är likvärdig och jämlik till fler patienter med astma och KOL. På 48th Nordic Lung Congress, den 12 maj på Gotland presenterar Ann Ekberg-Jansson ytterligare data ur årsrapporten, under rubriken Hot topics.

Luftvägsregistrets årsrapport 2016

Fakta

Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister som ska fungera som ett stöd till vården för att förbättra kvaliteten i astma- och KOL-omhändertagandet, i såväl primärvård som i specialiserad vård. Fler än 278 000 registreringar på närmare 114 000 patienter har gjorts sedan starten våren 2013. Samtliga landsting/regioner deltar i olika omfattning och idag är 820 vårdenheter anslutna till Luftvägsregistret.