Astma öppenvård – Jämförelser mellan landsting och mellan enheter

I beräkningen av indikatorvärdet ingår den senaste registreringen under vald period för varje patient.

Tolkning jämförelser och resultat

Jämförelserna ger en inblick i hur ett landsting eller en enhet ligger till beträffande olika indikatorer.

Tänk på att dessa data inte ensamt är tillräckliga för att värdera ett landstings eller en enhets resultat utan syftar till att vara en signal för vidare analys och utgöra underlag för förbättring.

Statistiken innehåller endast patienter som är registrerade i luftvägsregistret.


Grå färg betyder att landstinget/enheten har låg svarsfrekvens (andel svar för indikatorn bland rapporterade patienter är under 60 %).

Endast landsting/enheter med minst 30 rapporterade patienter och 15 rapporterade svar för indikatorn syns i grafen.